Vedtægter for Sparkær Idrætsforening

 §1 – Navn Foreningens navn er Sparkær Idrætsforening. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

§2 – Formål Foreningens formål er på forskellig vis at give medlemmerne mulighed for at opfylde deres behov for idræt. Der tilbydes de idrætsgrene, som medlemmerne efterspørger, og som bestyrelsen finder relevante. Foreningen bør endvidere stræbe efter at indtage en naturlig plads i det kulturelle liv i Sparkær og omegn.

§3 – Organisationen Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund (D.I.F.) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (D.G.I.) og er undergivet disses love og bestemmelser.

§4 – Medlemmer Som aktive medlemmer kan optages enhver, der agter at dyrke idræt, og som er optagelsesberettiget, jvf. D.I.F.’ s og D.G.I.’s love og bestemmelser.

§5 – Kontingent Kontingentsatserne fastlægges af bestyrelsen efter indstilling fra de respektive udvalg. Er et medlem i kontingentrestance udover 4 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 8 dages skriftlig varsel, ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld.

§6 – Eksklusion m.v. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. – dog skal vedkommende forinden afgørelsen træffes have mulighed for at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver, at mindst 5 medlemmer stemmer herfor.

Beskadiger et medlem ved vold eller uorden foreningens ejendele eller de af foreningens benyttede lokaliteter, er vedkommende forpligtiget til at yde fuld erstatning efter bestyrelsens bestemmelse.

§7 – Bestyrelsen Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af formand og kasserer (som vælges direkte af generalforsamlingen), næstformand, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er til stede.

Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner, såsom optagelse af lån, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen, har man ret til at konstituere sig på ny.

Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, som underskrives af de fremmødte medlemmer.

§8 – Udvalg. Alle udvalg skal bestå af 1 formand samt mindst 2 medlemmer. 2 medlemmer vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen blandt sine egne medlemmer vælger det 3. udvalgsmedlem.

Udvalgene vælger selv formand og kan supplere sig efter behov.

§9 – Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 10 dages varsel i den lokale ugeavis, og på SIF’s hjemmeside og ved opslag i byen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før i skriftlig form. Forslag offentliggøres på SIF’s hjemmeside 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, som er fyldt 16 år. Én af forældrene til medlemmer under 16 år har ligeledes stemmeret og er valgbar. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valg kræver personligt eller skriftligt tilsagn fra de foreslåede.

Lovændringer kræver 2/3 stemmer flertal, og forslag herom skal fremlægges på SIF’s hjemmeside inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med mindst 4 dages varsel.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog §9 – lovændringer, §11 og §12. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af mindst eet stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, som underskrives af dirigenten.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning og beretninger fra udvalg

3. Kassereren fremlægger regnskab og budgetforslag

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af formand (lige år)

6. Valg af kasserer (ulige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer (lige år) – 2 medlemmer (ulige år) – 2 suppleanter (hvert år)

8. Nedsættelse af udvalg – Fodbold – Senior (hvert år) – Fodbold – Ungdom (hvert år) – Gymnastik (hvert år) – Badminton (hvert år) – Tennis (hvert år) – Løb (hvert år) – Evt. andre idrætsudvalg (hvert år) – Billingepark (hvert år)

9. Valg af 2 revisorer (hvert år) + 1 revisorsuppleant (hvert år)

10. Eventuelt

§10 – Regnskab og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisionens påtegning.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og konstatere, at beholdningerne er til stede. Revisorerne kan i løbet af året foretage eet kasseeftersyn.

§11 – Sammenlægninger Aftaler om sammenlægninger med andre idrætsforeninger inden for de enkelte idrætsgrene kræver godkendelse af generalforsamlingen. For at godkende aftalerne kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§12 – Opløsning Forslag om opløsning skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Opløsning kan kun finde sted, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

På den sidste generalforsamling skal træffes beslutning om, hvorledes foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles. Foreningens formue skal anvendes til idrætslige formål. Ved afstemning herom er simpelt flertal tilstrækkeligt.

Sparkær Idrætsforening er stiftet den 1. november 1924.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2021.

Lone Bach Sørensen
Dirigent